انتخاب صفحه

آزمون آشنایی با حسابداری

به آزمون ” آشنایی با حسابداری” خوش آمدید
این آزمون در حداکثر 20 دقیقه برگزار خواهد شد.
انجام این آزمون تعهد استخدامی برای نت تک ایجاد نمی کند.
موفق باشید.

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید